Chương trình hoả tốc ngắn hạn

Chương trình hoả tốc ngắn hạn

Chương trình hoả tốc ngắn hạn

Đối tượng: Dành cho học sinh chuyển trường (học sinh mong muốn học ở trường khác với trường họ đang theo học), học sinh đang học các chương trình trao đổi văn hoá, học sinh gap-year hoặc các học sinh cần nâng cao học thuật “hoả tốc”.

Đăng ký để được tư vấn

# # #